☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
Herb Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Czwartek 19.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego

 Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49. 06-400 Ciechanów

 

Ciechanów, 2.04.2012r.

 

BP -  1110-1/2012

 

OGŁOSZENIE

O naborze na wolne stanowisko Nr 1/2012

 

 

Nazwa jednostki

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Wydział Administracyjno-Obsługowy

 

 

Stanowisko

 

Główny księgowy

 

Wymiar etatu

1 (40 godzin tygodniowo)

Wymagania niezbędne (formalne)

(zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240) :

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego UE;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni  z praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości,   bądź wykształcenie średnie (policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości;
 5. znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
 6. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera : Word, Excel, Internet;
 2. znajomość obsługi programu księgowego „Vulcan”;
 3. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych,  ustawy o finansach publicznych prawa pracy;
 4. znajomość zagadnień płacowych w oświatowych jednostkach budżetowych;
 5. umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych;
 6. predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym : organizowania pracy, współdziałania w grupie, aktualizacji wiedzy i kwalifikacji, korzystania z przepisów prawa;
 7. Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, terminowość, odporność na stres.

 

Zakres zadań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności :

 1. prowadzenie rachunkowości Biblioteki Pedagogicznej;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki zgodnie z zasadami wykonywania budżetu i przepisami obowiązującymi placówki podległe jednostkom samorządu terytorialnego;
 3. analiza wykorzystania środków przydzielonych w planie finansowym i środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji biblioteki;
 4. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 

 1. kontrola wstępna kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu księgowości;
 3. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 4. koordynacja pracy pracowników księgowości;
 5. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności i odpowiedzialności.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. oświadczenie o niekaralności;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 6. kserokopie dokumentów poświadczających zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 7. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, wystawione przez lekarza medycyny pracy;
 8. oświadczenie o przystąpieniu do konkursu opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 

16 kwietnia 2012r. w gabinecie Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej

 w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49 , w godz. 8.00-15.00 w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Oferta pracy 1/2012”.

 

UWAGA  :

Oferty można składać za pośrednictwem poczty na adres : Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49. do dnia 16 kwietnia 2012r., decyduje data wpłynięcia oferty.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej

w Ciechanowie ( www.bpciechanow.edu.pl)  oraz na tablicy informacyjnej .

Złożonych dokumentów Biblioteka nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wytworzył:
Grażyna Brzezińska
(2012-03-30)
Udostępnił:
Grzegorz Tyburski
(2012-03-30 11:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Tyburski
(2012-03-30 11:52:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X